Povinné informace

Mateřská škola Biskupice 40, příspěvková organizace zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 442/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace:

1. Název
Mateřská škola Biskupice 40, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
zřizovatel školy: Obec Biskupice, Biskupice 61, 798 12
důvod založení: Škola je příspěvková organizace zřízená obcí Biskupice.
Poskytuje předškolní vzdělávání.

3. Organizační struktura
– statutárním orgánem školy je ředitelka školy, která je jmenována a
odvolávána podle školského zákona.
– zaměstnanci oprávněni organizovat a řídit dle Organizačního řádu Mateřské školy Biskupice 40, příspěvkové organizace.
– složky organizace: mateřská škola, školní výdejna stravy při MŠ

4. Kontaktní spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresa
Mateřská škola Biskupice 40, příspěvková organizace
Biskupice 40
798 12 Kralice na Hané
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Mateřská škola Biskupice 40, příspěvková organizace
Biskupice 40
798 12 Kralice na Hané
4.3. Úřední hodiny
Středa
10:00 – 15:00 hod. nebo po telefonické domluvě
4.4. Telefonní číslo
mateřská škola:  +420 733 208 607
4.5 Adresa internetové stránky
https:// msbiskupice.cz
4.6 Emailová adresa školy
skolka@msbiskupice.cz
4.7 ID datové schránky
Zz33mw

5. Případné platby lze poukázat na účet:
86 – 327 851 02 87/0100
Platby za školné a stravu v hotovosti v MŠ

6. IČ
71 00 86 16

7. DIČ
Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Seznamy dokumentů jsou k dispozici v ředitelně školy.
Školní řád MŠ
Vnitřní řád školní výdejny
Školní vzdělávací program
8.2. Rozpočet
na webu školy a v kanceláři školy

9. Žádosti o informace
Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Místo a způsob k získání informací: ústní podání v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.
Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu: skolka@msbiskupice.cz uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

11. Odvolání proti rozhodnutí
Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho
oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Biskupice 40 příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

12. Formuláře
Všechny formuláře lze získat v tištěné podobě v úředních hodinách v kanceláři školy případně elektronickou formou.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné zprávy

14. Předpisy
Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád vše ve znění pozdějších zákonů
Vyhláška č. 48/2005 Sb.Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 107/2005 Sb.Vyhláška o školním stravování

15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Informace jsou poskytovány zdarma.

16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
V současné době Mateřská škola Biskupice 40, příspěvková organizace žádné licenční smlouvy neposkytuje.
16.2. Výhradní licence
V současné době Mateřská škola Biskupice 40, příspěvková organizace žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Zpracovávané osobní údaje.
Seznam ke stažení na tomto odkaze.

Poskytnuté informace:
Mateřská škola Biskupice 40, příspěvková organizace zatím nevydala dle
zákona 106/1999 Sb. žádné informace.

V Biskupicích 18.10.2021