Školné

Mateřská škola Biskupice 40, příspěvková organizace

Směrnice č.1/2019

ředitelky mateřské školy

ke stanovení výše úplaty za předškolní

vzdělávání

kterou se ruší směrnice č. 1/2016

Čj. 62/2019

Účinnost : od 1.9.2019

Tato směrnice vychází z § 123 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a § 3, § 6 článku I a článku II vyhlášky MŠMT č. 43/2006 o předškolním vzdělávání.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole ( dále jen „úplata“), kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci.

Čl 2

Výše úplaty

Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní na informační tabuli mateřské školy nejpozději do 30.června předcházejícího školního roku.V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

Pro školní rok je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 200,- Kč

Čl.3

Snížení úplaty

Úplata je snížena zákonnému zástupci dítěte:

 

a) pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz po dobu delší

než 5 vyučovacích dnů. Ředitelka mateřské školy stanoví výši úplaty, která

nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo

přerušení provozu mateřské školy.

snížená úplata je stanovena na částku 10,- Kč /denně

b) při úplném nebo částečném přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu dle

docházky odchozených dnů dítěte v některém z těchto měsíců.

snížená úplata je stanovena na částku 10,- Kč / denně,

o výši snížené úplaty informuje ředitelka mateřské školy prostřednictvím informační tabule.

Čl. 4

Splatnost úplaty

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15 dne daného měsíce. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.

Čl.5

Osvobození od placení úplaty

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně a to nejdéle po jeden školní rok.

    1.  

osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek dle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče dle § 30 až 43 výše uvedeného zákona a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy na základě písemné žádosti a čtvrtletně doloženým písemným potvrzením o pobírání sociálních dávek.

    1.  

osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, pokud bude dítě nepřítomno v mateřské škole z důvodu dlouhodobé nemoci na základě podané písemné žádosti.

Čl.6

Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2019 a touto směrnicí se ruší Směrnice č. 1/2016

 

Bc. Zdeňka Čechová

V Biskupicích 28.6.2019 Ředitelka školy